top of page

על הספר - גישור ממוקד משמעות

 Meaning-focused mediation

הספר שלפניכם מציע חידוש.

הוא משלב בין לוגותרפיה וגישור, על ידי הטמעת רעיונות ומושגים מתורתו של ויקטור פראנקל המסייעים לאדם למצוא משמעות בחיים, כחלק מתהליכי ניהול קונפליקטים במערכות יחסים.

ההבנה שמאחורי הקלעים של הסכסוך בנבכי נפשו של האדם, מסתתרת משמעות המבקשת להתגלות ושהליך הגישור והחתירה להסכם, אינם עומדים בסתירה למציאת משמעות בחיים, מעוררת בי אופטימיות ותקווה. הלוגותרפיה מגביהה את האדם מעל המציאות הלוכדת. 

בכוחם של הרעיונות והעקרונות הלוגותרפיים להיזרע מחדש, הפעם בשדה הגישור.

ההנחה שביסוד כתיבת הספר היתה, שלא די בכלים הנהוגים כיום במודל הטרנספורמטיבי בגישור, כדי לקדם צמיחה והתפתחות בקרב הצדדים וכי בקונפליקטים מורכבים יש מקום להרחבה. בעיקר באלו הקשורים במערכות יחסים קרובות, המסבות סבל רב קשיים ודאגות קיומיות.לא רק החתימה על הסכם חשובה לאדם, חשוב לו גם החוֹתָם.

יש מקום חשוב לדיון בנושאים המעסיקים את האדם בהיבטים הקיומיים שלו, לסייע לו לגלות פשר ומשמעות בחייו. קיומו של שיח כזה במסגרת הגישור, מחייב הרחבה של טווח המושגים והכלים, בהם המגשר עושה שימוש בעבודתו.

חשבת פעם איך למשל מיישמים "התכוונות פרדוקסלית" או "הרחקה עצמית" בגישור ? או איך ניתן לקיים "דיאלוג סוקרטי" עם יותר מאדם אחד בכלל, במהלך גישור בפרט ?. הלוגותרפיה בבסיסה מוכוונת עבודה במתכונת של אחד על אחד. הספר מציג כיצד ניתן ליישם את הכלים והמושגים הלוגותרפיים במסגרת עבודה עם יותר מאדם אחד, למשל מול זוג, מול משפחה מול שני צדדים, בליווי דוגמאות ותהליכים. 

קונפליקטים וסכסוכים במערכות יחסים הם עניינם של בעלי מקצוע רבים מתחומים שונים, לפיכך אם אתם מגשרים, מטפלים, יועצים או מאמנים, בטוחני שתמצאו עניין רב בספר ובעושר הכלים והמושגים המוצגים בו. הספר כולל: דוגמאות, רעיונות ליישום, המלצות לדיאלוגים ושיחות מיקוד וכן בנק שאלות עשיר בנושאים שונים. כל אלו ראויים להיכלל ביחד וכל אחד בנפרד כחלק ממערך הכלים, של מי שעוסק ביישוב סכסוכים בכלל ובמערכות יחסים בפרט.

לגישתו של פרופ' ויקטור פראנקל, מחבר הספר "האדם מחפש משמעות", נודעת השפעה רבה על מיליוני אנשים בעולם. היא עוסקת בשאלותיו הקיומיות של האדם ומציעה קווי מחשבה והשראה מקוריים, המיושמים לראשונה במסגרת של יישוב סכסוכים. הספר שלפניכם מציג יישום המתמקד באינטגרציה של הלוגותרפיה בגישור הטרנספורמטיבי שייקרא: "גישור ממוקד משמעות" Meaning-focused mediation. הספר עוסק בצידוקו התיאורטי והיישומי של המודל, ובהנחת היסוד שבקונפליקטים רבים זרוע פוטנציאל ייחודי לצמיחה אישית מתוך מציאת משמעות בחיים, הגשמת ערכים, ומימוש תכלית. על פי פראנקל לשם חתירה לשלמות בעבודה עם אנשים, כל טיפול חייב לכלול גם היבטים של לוגותרפיה, תפיסה זו עומדת בבסיס המודל הלוגותרפי ביישוב סכסוכים המוצע בספר זה.

סיוע מקצועי למנחים 

אנו מזמינים את מי שמעוניין לשלב את הלוגותרפיה בעבודתו, לקבל ליווי מקצועי ורעיונות, סיוע במעבר מהתיאוריה לפרקטיקה ובהכנת מודלים ייחודיים לעבודתו, תרגילים כלים ותהליכים.

bottom of page